Pasuria përallore që iu konfiskua Sasho Mijallkovit nga Prokuroria Publike

admin
By admin 12 Korrik, 2022 15:47

Pasuria përallore që iu konfiskua Sasho Mijallkovit nga Prokuroria Publike

Gjykata Themelore Publike– Shkup ka miratuar marrëveshjet e arritura ndërmjet prokurores publike Lile Stefanova nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të dyshuarve Sasho Mijalkov dhe Todor Mirçevski për rastin “Imperia”, njoftojnë nga Prokuroria Themelore Publike, tranmseton Flaka

Paraprakisht, me të dyshuarit e rastit janë miratuar dy marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe janë shqiptuar dënime me burg, si dhe shuma e paguar në shumë prej 5.2 milionë euro.

I akuzuari Mijalkov, siç informojnë nga Prokuroria Publike, e ka pranuar fajësinë dhe është shpallur fajtor për veprat penale – Bashkim kriminal nga neni 394 paragrafi 1 dhe Fitimi dhe fshehja e paligjshme e pasurisë nga neni 359a paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penak dhe u dënua me 3 vjet burg.

Mijalkov ka kryer veprimet në grup me të dyshuarit e tjerë të rastit, nëpërmjet personave juridikë të themeluar në vend, pronësia e të cilëve është fshehur, si dhe kompani offshore jashtë vendit.

Të ardhurat e fituara nga transferimi i kapitalit i pandehuri nuk i ka raportuar në fletët e anketimit, edhe pse ka mbajtur një funksion publik për të gjithë periudhën e mbuluar nga hetimi.

Krahas dënimit të shqiptuar, me marrëveshje i konfiskohet edhe pasuria në vlerë prej 5.476.653,00 euro, e cila tejkalon të ardhurat që i akuzuari S.M. e arritur ligjërisht dhe për të cilën ka dhënë të dhëna të rreme ose jo të plota. Gjithashtu, meqenëse nuk është e mundur të konfiskohet aksioni prej 46% në vlerë prej 3,546,778,00 euro në personin juridik Shoqëria për Prodhim, Tregëti dhe Shërbime – SHPTSH Divelop Group SHPK – Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar – Shkup, 19,580 aksione në vlerë 732,260,00 euro të emetuara nga Z.K Pellagonia, 8,150 aksione në vlerë prej 249.933.00 euro të lëshuar nga SHA Beton – Shtip e cila është në pronësi të personit juridik Shoqëria për Prodhim, Tregëti dhe Shërbime – SHPTSH Exiko SHPKNJP dhe patundshmëri – shtëpi në vlerë prej 947.682.00 euro, një tjetër pronë e tij në vlerë prej 5.476.653.00 euro nga i akuzuari konfisket. e gjegjësisht para të gatshme në shumë prej 336.814.160,00 denarë nga llogaria bankare e personit juridik Shoqëria për tregëti dhe Shërbime – SHTSH Makpoint, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar e Një Personi – SHPKNJP Shkup, pronar i vetëm i së cilës është i akuzuari S.M, percjell Flaka.

Pasuritë e paluajtshme dhe letrat me vlerë të transferuara palëve të treta gjithashtu konfiskohen me sa vijojnë:

Pasuria nga personi juridik Shoqëria për Prodhim, Tregëti dhe Shërbime – SHPTSH Exiko Shkup:

Pjesë e lokalit afarist në parcelën kadastrale numër 9561/4, me sipërfaqe neto totale 566.41 m2, si ambient zyre hoteliere, përkatësisht lokali nr.12, lokali nr.13, lokali nr.14, lokali nr.15. , ambienti nr.16, lokali nr.17, lokal nr.18, zgjerimi nr.19, zgjerimi nr.20, zgjerimi nr.21, zgjerimi nr.24 dhe hapësira e zyrës së hotelit në pallatin 1 kati K1 numër Blloku-3 zgjerimi nr.5 dhe zgjerimi nr.12, me vlerë 1699 .241.00 euro ose 104.503.321,00 denarë.

Letra me vlerë – 7.213 aksione të zakonshme në Stopanska banka Manastir, me vlerë nominale prej 3.000 denarë, pa limit, pronar i të cilave është Shoqëria për Prodhim, Tregëti dhe Shërbime – SHPTSH Exiko Shkup, sipas Raportit të plotë të zotëruesit, të lëshuar nga Depozita Qendrore e Letrave me Vlerë më 22.11.2021, me një total. vlera prej 21.639.000,00 denarë. Pasuri e paluajtshme – truall i shënuar në fletën B, ngastra kadastrale 1309/13, vendi i quajtur G. Kurilo, kultura kadastrale tokë e pandërtuar, në sipërfaqe prej 3880 m2 dhe pyll i shënuar në fletën B, ngastra kadastrale 1309/16, vendi i quajtur G. Kurilo, pyll i kulturës kadastrale, klasa 3, në sipërfaqe prej 634 m2, e regjistruar në Listën pronësore 56312 NJK Qendra 2, në vlerë prej 2.686.082,00 euro ose 165.194.043,00 denarë. Pasuria e paluajtshme – toka e shënuar në fletën B, ngastra kadastrale 785/15, vendi i quajtur Xhibaricë, tokë e pandërtuar me kulturë kadastrale me sipërfaqe prej 322 m2, e regjistruar në Listën pronësore numër 270 NJK Radnja, në vlerë prej 14,950.00 euro ose 919,000,00 denarë, transmeton Flaka.

Pasuri të paluajtshme

 • Sipërfaqet ndihmëse të ngastrës kadastrale 5972/2, adresa e objektit Goricë numër 1, hyrja 2, kati MA 1, numër 84, në një sipërfaqe prej 19 m2,
 • banesa në parcelën kadastrale 5972/2, adresa Goricë, pallati numër 1, hyrja 2, kati MA 1, numër 84, në një sipërfaqe prej 46 m2,
 • banesa në parcelën kadastrale 5972/2, adresa Goricë, pallati numër 1, hyrja 2, kati MA 1, numër 85, në sipërfaqe prej 58 m2,
 • Sipërfaqet ndihmëse të ngastrës kadastrale 5972/2, adresa Goricë, pallati numër 1, hyrja 2, kati MA 1, numër 85, në sipërfaqe 58 m2,

të shënuar në fletën C në regjistrin e pasurisë me numër 102842 KO Ohër 4,

Pronë e regjistruar në IL 101308 KO Ohër 4 dhe pjesë ideale e:

 • truall ideal ne truallin kadastral 5972/2 i quajtur vendi Gorice, toke kulture nen pallat, ne nje siperfaqe prej 2740 m2.

Pronë e regjistruar në IL 101199 KO Ohër 4 dhe pjesë ideale e lokaleve komunale:

 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati K-1, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 126 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati K-2, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 125 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati K-3, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 126 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati K-4, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 126 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati K-5, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 126 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati KK, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 117 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 5972/2, adresa Goricë, hyrja 2, kati PRIZ, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 108 m2,

të gjitha në vlerë prej 367.369,00 euro ose 22.593.211,00 denarë.

Paluajtshmëri – banesa të regjistruara në IL 57981 KO Centar 2 i lëshuar pronarit të së drejtës së pronësisë PANORAMA RESIDENCES DOOEL Shkup dhe se:

 • apartament ne PK 2606/1, pallati 1, hyrja 1, kati PR, numri 6, ne nje siperfaqe prej 91 m2.
 • lokalet ndihmese ne PK 2606/1, pallati 1, hyrja 1, kati PR, numri 6, ne nje siperfaqe prej 6 m2.
 • banesa ne PK 2606/1, pallati 1, hyrja 3, kati SU, numri 3, ne nje siperfaqe prej 94 m2.
 • lokalet ndihmëse në PK 2606/1, objekti 1, hyrja 3, kati SU, numër 3, qëllimi DPD në një sipërfaqe prej 37 m2.

në vlerë prej 276.650,00 euro ose 17.013.975,00 denarë

Pasuri të paluajtshme – tokë dhe apartamente, përkatësisht:
Prona e regjistruar në IL 58571 KO Centar 2 dhe që është pjesë 912/1605 në pronësi të përbashkët:

 • Toka e PK 2424/28 e kulturës, truall ndërtimor, në sipërfaqe prej 999 m2,
 • truall i PK 2424/28 kulture, truall ndertimor, ne nje siperfaqe prej 606 m2.

Prona e regjistruar në IL 58751 KO Centar 2 dhe është pjesë ideale e bashkëpronësisë nga:

 • lokalet ndihmëse në PK 2424/28, adresa Slavejko Arsov 148, hyrja 1, kati PO, numër 1, qëllimi KGP, në sipërfaqe prej 266 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 2424/28, adresa Slavejko Arsov 148, hyrja 2, kati /, numri /, qëllimi X, në një sipërfaqe prej 43 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 2424/28, adresa Slavejko Arsov 148, hyrja 2, kati /, numri /, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 34 m2.

Pronë e regjistruar në IL 58974 KO Centar 2 dhe pjesë ideale në pronësi të përbashkët:

 • lokalet ndihmëse në PK 2424/28, adresa Slavejko Arsov 148, hyrja 3, kati /, numri /, qëllimi X, në sipërfaqe prej 43 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 2424/28, adresa Slavejko Arsov 148, hyrja 3, kati /, numri /, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 34 m2.

Pronë e regjistruar në IL 16375 NJK Qendra 2 dhe atë:

 • tokë në PK 2424/23, rruga Slavejko Arsov, tokë e ndërtuar me kulturë, në sipërfaqe prej 653 m2,
 • tokë në PK 2424/23, rruga Slavejko Arsov, tokë kulturore nën objekt, në sipërfaqe prej 177 m2,
 • tokë në PK 2424/24, rruga Slavejko Arsov, tokë e ndërtuar me kulturë, në sipërfaqe prej 601 m2,
 • tokë në PK 2424/24, rruga Slavejko Arsov, tokë kulturore nën objekt, në sipërfaqe prej 189 m2,
 • Toka në PK 2424/33, rruga Slavejko Arsov, tokë e pandërtuar me kulturë, në sipërfaqe prej 2 m2,
 • tokë në PK 2424/34, rruga Slavejko Arsov, tokë e pandërtuar me kulturë, në sipërfaqe prej 14 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 2424/23, adresa S.Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati K1, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 14 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati K1, numër 5, në sipërfaqe prej 78 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati K1, numër 6, në sipërfaqe prej 78 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati K2, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 14 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati K2, numër 7, në sipërfaqe prej 94 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati K2, numër 8, në sipërfaqe prej 94 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S.Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati MA, numër 7, në sipërfaqe prej 89 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati MA, numër 8, në sipërfaqe prej 89 m2,
 • lokalet ndihmëse në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati PR, qëllimi HS, në sipërfaqe prej 14 m2,
 • banesa në PK 2424/23, adresa S. Arsov 138, objekti 1, hyrja 1, kati PR, numër 3, në sipërfaqe prej 73 m2,

-Pasuria e personit juridik SSI Investment Shkup, përkatësisht:

Paluajtshmëria – lokali afarist i subjektit juridik Drushtvo për ndërtime SSI Investment DOOEL Shkup e regjistruar në IL 56028 KO Centar 1 dhe atë:

 • ambjent zyre ne PK 13419, adresa rruga 11 tetor nr.32, pallati 1, hyrja 1, kati K1, numri 1, ne nje siperfaqe prej 321 m2,
 • ambjent zyre ne PK 13419, adresa Rruga 11 Tetor nr. 32, objekti 1, hyrja 1, kati K2, ne nje siperfaqe prej 298 m2,
 • ambjent zyre ne PK 13419, adresa Rruga 11 Tetor nr. 32, objekti 1, hyrja 1, kati MZ, ne nje siperfaqe prej 464 m2,
 • dhoma ndihmëse me vendndodhje në PK 13419, adresa rruga 11 tetor nr.32, objekti 1, hyrja 1, kati PO, në sipërfaqe prej 444 m2,
 • ambjentet e zyrave ne PK 13419, adresa rruga 11 tetor nr.32, objekti 1, hyrja 1, kati PR, ne nje siperfaqe prej 249 m2 dhe
 • Garazha me vendndodhje në PK 13419, adresa rruga 11 tetor nr.32, objekti 1, hyrja 2, kati PR, në një sipërfaqe prej 80 m2 – me vlerë totale 1.100.000,00 euro ose 67.650.000,00 denarë.

Sipas nenit 98 të Kodit Penal dhe nenit 541 të Kodit Civil, nëse nuk është e mundur të konfiskohet pjesërisht ose plotësisht pasuria, ajo do të kryhet nga një pronë tjetër e të akuzuarit S.M.

Gjithashtu, i akuzuari kërkohet të paguajë gjobë prej 2.000,00 euro në kundërvlerë prej 123.400,00 denarë.

I akuzuari i dytë T.M. me marrëveshje pranon se ka kryer veprën penale – Bashkim kriminal nga neni 394 paragrafi 1 dhe vepër penale – Pastrim i parave dhe të ardhura të tjera nga vepra penale – nga neni 273 paragrafi 1 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal. Veprat i ka kryer në cilësinë e drejtuesit dhe anëtarit të bordeve të disa subjekteve juridike që mbulohen nga procedura, duke marrë dhe transferuar mjete sipas udhëzimeve të anëtarëve të tjerë të shoqatës kriminale. Për këto vepra, Gjykata Themelore Penale e Shkupit ka nxjerrë aktgjykim në bazë të propozimit të dorëzuar për zgjidhje, me të cilin i pandehuri është dënuar me një dënim të vetëm prej 3 vjetësh, shkruan Flaka.

Prokuroria Publike vazhdon procedurën edhe për të dyshuarit e tjerë në rastin “Perandoria”. FLAKA

admin
By admin 12 Korrik, 2022 15:47